סכומי ההגרלה הבאה:
מחזור 222001 ביום 21/05/22
₪7,000,000
סכומי ההגרלה הבאה:
הגרלה 3471 מיום 24/05/22
₪12,000,000
חדשות לוטונט >>
 • 20/03/2022:   ברכות לזוכה בפרס השלישי במשחק לוטו שהתקיים בתאריך 08.02.2022
 • 20/03/2022:   ברכות לזוכים בפרס הראשון במשחק צ'אנס שהתקיים בתאריך 09.03.2022
 • 20/03/2022:   ברכות לזוכים בפרס הראשון במשחק צ'אנס שהתקיים בתאריך 15.03.2022
 • 03/12/2017:   מחפשים עבודה לוטונט מחפשת אותכם צרו קשר דרך האתר או דרך הפייסבוק …
 • 01/11/2017:   חדש בתחנת הלוטו – ניתן לשלוח טופס לוטו להגרלות הקרובות עד השעה 16:00

דף הבית » תקנון

תקנון

תקנון שימוש באתר 

הגדרות:

 • מובהר כי האתר הינו בבעלות פרטית ואינו קשור באופן כלשהו, ישיר או עקיף למפעל הפיס.
 • חברת לוטונט מועדון חברים בע"מ הינה חברת עצמאית, ואינה קשורה למפעל הפיס .

 

משתמש :

כל אדם מעל גיל 18, אשר נרשם באתר באופן חוקי בכפוף למגבלות האוסרות הגרלות ואו השתתפות בהגרלות ואו השתתפות בהימורים לקטינים מתחת לגיל 18.

 

מבוא:

 1. השימוש באתר: מוצע למשתמש בכפוף לתנאים, ההתניות וההודעות המצויים בתקנון זה כלשונם, השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות שלהלן.
 2. על המשתמש באתר יחולו התנאים וההגבלות והמשתמש מתחייב לנהוג על פיהם.
 3. תנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, מחייב את המשתמש שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה.

 

הרשאים להשתמש כמשתמשים באתר:

 1. חל איסור שימוש באתר זה לקטינים מתחת לגיל 18.
 2. השתתפות של קטינים מתחת לגיל 18 שנים בהגרלות מפעל הפיס (לוטו וכ"ו) או כל הימור או הגרלת מזל אחרת, אסורה עפ"י החוק הקיים במדינת ישראל.
 3. האתר יעשה את המרב בהתאם ליכולתו למנוע מכל קטין מתחת לגיל 18 להשתתף ולהירשם לאתר.
 4. חברת לוטונט שומרת לעצמה את הזכות המלאה לבדוק כל אדם המבקש להירשם כמשתמש באתר או בשירותים המוצעים בו וכן לבדוק משתמשים שרישומם כבר הושלם על מנת לוודא כי המשתמש הינו בגיר שגילו עולה על 18 שנים, וכן כי אין מגבלה חוקית אחרת המונעת מהאדם מלהירשם כמשתמש באתר או לעשות שימוש בשירות מהשירותים המוצעים בו.
 5. התברר לחברת לוטונט, כי האדם המבקש להירשם כמשתמש באתר הינו קטין מתחת לגיל 18 שנים או מוגבל עפ"י דין אחר לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר, תסורב בקשתו להירשם כמשתמש באתר. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה.
 6. תנאי לשימוש באתר הינו כי ברשות המבקש להירשם באתר בפרטים המזהים הנכונים הבאים: טלפון, שם מלא.
 7. הטבה זו אינה תקפה על "חבר מביא חבר".

 

הליך הרישום:

 1. הליך הרישום הינו הליך פשוט וקל, במסגרתו נדרש המבקש להשתמש בשירותי האתר, למסור פרטי אמת, אישיים בסיסים:- כולל שם וטלפון.
 2. פרטי המשתמש ישמרו באתר החברה שהינו אתר מאובטח.
 3. חל איסור מוחלט על כל משתמש לרשום אדם אחר לאתר ללא הסכמתו, ואין למסור כל פרטים בעת הרישום לאתר, לרבות דואר אלקטרוני, שם, טלפון או כל פרט מזהה אחר.
 4. חל איסור למסור פרטים שאינם של הנרשם. מובהר כי פרטי המשתמש כפי שנרשמו באתר ישמשו את חברת לוטונט לאימות זהותו כפי שיידרש מפעם לפעם.
 5. חברת לוטונט רשאית לדרוש ממשתמש משלוח צילום ת.ז. שלו לצורך אימות פרטיו, לרבות גילו וכ"ו.

מקום השיפוט:

 1. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. המשתמש מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו, ובכל סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, תהא הסמכות הבלעדית לדון בעניין נתונה לבתי המשפט בתל אביב/פתח תקווה ולהם בלבד.

 

קניין רוחני:

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תוכן, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינם של חברת לוטונט בלבד. חל איסור מוחלט על כל גורם לעשות שימוש בכל סימן, קובץ, תוכנה, עיצוב גרפי, סימן מסחר טקסט וכל חומר אחר הכולל בו ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת חברת לוטונט.

 

כללי :

 1. חברת לוטונט מבהירה כי המידע והנתונים המוצגים באתר, מפורסמים ע"י חברת לוטונט ו/או מתקבלים מצדדים שלישיים, תיתכן אפשרות שבמידע ו/או בנתונים המופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים למרות שחברת לוטונט עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, חברת לוטונט לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה.
 2. חברת לוטונט רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר האינטרנט.
 3. כל המידע והשירותים מוצעים למשתמש באתר ניתנים "כמות שהם" (AS-IS) בלא כל התחייבות, חברת לוטונט לא תישא באחריות בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, הפרטים, והשירותים לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוים, קניין ואי הפרה.
 4. בשום מקרה לא תחול על חברת לוטונט אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברת לוטונט על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 5. חברת לוטונט נוקטת באמצעי אבטחה מוגברים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים, חברת לוטונט לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות המשתמש או מידע שנמסר על ידי המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה זו.
 6. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה נשמח לקבל הערותיך והארותיך לאימייל החברה.
 7. חברת לוטונט שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה והמשתמש באתר מסכים לתנאים כפי שיהיו מעת לעת.
 8. באישור תקנון זה המשתמש מאשר כי ניתן להשתמש בפרטים האישיים בטופס ההרשמה בלבד אשר הוכנסו ע"י המשתמש באתר לצרכיי פרסום אינטרנטי או טלפוני ו/או הפצה ו/או שיווק אינטרנטי או טלפוני ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני/SMS ובין בדרך אחרת.
 9. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לקבל דואר ו/או דואר אלקטרוני או מסרון מחברת לוטונט ו/או כל אמצעי פרסומי אחר, אלא אם שלח המשתמש הודעת סירוב לאתר.
 10. חברת לוטונט רשאית לשלוח למשתמש תזכורת/הודעות מערכת וכד' באשר לשירות שהוזמן.
 11. שימוש על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנה מהווה אישור על ידו לכל האמור במסך זה שבכותרתו – תנאי השימוש באתר.

 

טלפון לשירות ובירורים: *3930 (מענה: א'-ה' 09:00-17:00)

 

  

 

 

 

 

מספר תקנון:18

  שם מלא: טלפון: דוא"ל: